vertical_align_top

Basisprincipes brandveiligheid

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moeten een aantal maatregelen worden genomen. Daarbij is het Bouwbesluit 2012 leidend. Maar wat betekent dit besluit concreet? Deze 8 heldere stappen helpen u verder:

Bescherm de bouwkundige draagconstructie tegen brand:

Bij brand moeten personen voldoende tijd hebben om veilig te vluchten en moet de brandweer het gebouw kunnen doorzoeken op achtergebleven personen. Het bouwbesluit stelt daarom eisen aan de bouwconstructie bij brand. Het gebouw mag bij brand niet snel instorten.

Voorkom het ontstaan van brand:

Ter voorkoming van brand worden verschillende eisen gesteld aan het brandgedrag van materialen en constructie onderdelen.

Zorg dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen:

Hoe sneller een brand zich kan ontwikkelen, hoe eerder een brand niet meer beheersbaar is. Ook een snel ontwikkelende brand belemmerd het vluchten naar een veilige plaats.

Zorg voor brandcompartimentering:

Aan een groot bouwwerk of een bouwwerk met een specifieke gebruiksfunctie worden eisen gesteld aan compartimentering. De grootte van een compartiment wordt bepaald door de omvang van het gebouw, de combinatie met andere ruimtes of de maximale loopafstand.

Zorg voor veilige vluchtroutes:

Het principe van de veilige vluchtroute is dat personen zo snel mogelijk de door brand of rook bedreigde ruimte kunnen verlaten langs een veilige route naar een veilige plaats. Voor vluchtroutes worden er, afhankelijk van de gebruiksfunctie, eisen gesteld aan het materiaalgebruik en lengte. Vluchtroutes dienen uiteraard vrij te zijn van obstakels.

Zorg voor brandalarmering:

Hoe eerder een brand wordt gesignaleerd, hoe groter de kans is dat de brand nog zelf gedoofd kan worden, personen veilig kunnen vluchten en de brandweer sneller repressief op kan treden.

Zorg voor blusmiddelen:

Brand in een vroeg stadium kan vaak zonder hulp van een brandweer worden gedoofd. Voldoende blusmiddelen (brandslanghaspels en handbrandblussers) helpen om een brand vroegtijdig te blussen.

Zorg voor voorzieningen voor de brandweer:

Om het werk van de hulpverleningsdiensten te vergemakkelijken, zijn er eisen voor de bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, aanwezigheid van een droge blusleiding en eventueel een brandweerlift.

Zorg voor adequate controle en onderhoud:

Brandpreventieve voorzieningen zijn aan veroudering en slijtage onderhevig. Regelmatig onderhoud en controle op de juiste werking zijn daarom van essentieel belang.